300-208 dumps, Cisco 300-101 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 70-534 Exam, CCDP 300-101 dumps, CCDP 300-101 Exam, CCDP 300-101 pdf, 100-105 Exam, Cisco 210-060 Vce, 200-105 Exam, Cisco 200-105 Dumps, Cisco 300-135 Exam, Cisco 300-135 Exam, Cisco 210-260 Exam, Microsoft Office 70-346 Exam, 070-346 Certification, Microsoft 070-346 Exam, 070-346 Exam, M70-201 PDF Dumps, M70-201 Practice, Cisco 300-070 Reliable Exam, Cisco CCDE 352-001 Exam, CCDE 352-001 Exam, Microsoft 70-346 dumps, Microsoft 070-483 Dumps, Microsoft 070-483 Dump, Microsoft 70-346 dumps, 070-483 Dump, Microsoft 070-483 Vce, Microsoft 70-533 Exam, Cisco CCNA 210-260 Exam, Cisco 200-125 Dumps, Cisco CCDP 300-101 Dumps, Cisco CCIE 400-051 Exam, Microsoft 70-346 Exam, Microsoft 70-533 Dumps, Cisco 200-125 PDF, CCNA 210-260 Book, CCDP 300-115 Exam, CCNA 210-060 Dumps, Microsoft 70-534 Book, Cisco 352-001 PDF, Cisco 352-001 Dumps, CCNP 300-208 Exam, 300-208 Dumps, Cisco 300-208 Exam, CCDA 300-208 PDF, Cisco 300-070 Exam, 300-070 Book, Microsoft 300-070 Dump, Microsoft 70-533 Exam, 210-260 Dumps, Microsoft 70-533 Book, Cisco 200-125 Exam, Cisco 300-070 Exam, CCDP 300-115 PDF, Cisco 300-115 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco 200-105 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Cisco CIPTV2 300-075 Exam, Cisco ICND2 200-105 PDF, Microsoft 70-533 PDF, Microsoft Office 70-346 Exam, ICND1 100-105 PDF, Cisco ICND1 100-105 dumps, Cisco 210-260 dumps,

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17 จันทบุรี

ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17 จันทบุรี

ขอเชิญร่วมงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17” ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
กิจกรรมภายในงาน มีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ
 ชมความสวยงามของการประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร ไม้งามแห่งภาคตะวันออก
 การประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ เฟิร์น และบอนไซ
 การประกวดและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทย และคละสีสายพันธุ์ต่างๆ
 การประกวดกล้วยไม้พื้นเมืองเหลืองจันทบูร กล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ เฟิร์น และบอนไซ
 เลือกซื้อ พันธุ์ไม้นานาพรรณ สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และของดีจากจังหวัดต่าง ๆ
 การแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน นักศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-307-261-4 ต่อ 112

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-307-261-4 ต่อ 112